Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 29 lipca 2021
Imieniny Marty, Olafa, Beatrycze

 

 Cele i misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

 

Cel główny:


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach  jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej gminy Jasło poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjną działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych:

  - umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem,
  - ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych
  - motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.
  - umożliwia poznanie historii własnego regionu.
  - otwiera perspektywy dla dzieci i młodzież, które mogą w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny i wypromować swoje talenty literackie.

Cel strategiczny:

1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów w postaci tradycyjnej i elektronicznej.

2. Zgromadzenie, digitalizacja, udostępnianie i zarządzanie zbiorami Cyfrowego Archiwum

    Tradycji Lokalnej.

3. Tworzenie oferty kulturalnej dla różnych grup czytelniczych

4. Przygotowanie kalendarza imprez kulturalno-edukacyjnych we współpracy z miejscowymi

    instytucjami kultury, placówkami oświaty i stowarzyszeniami.

5. Promowanie działań biblioteki na stronach internetowych.

6. Pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-edukacyjnych miejscowym placówkom

    oświaty i instytucjom – spotkania autorskie, wystawy, przeglądy i koncerty poetyckie.

7. Biblioteka jako centrum informacji z dostępem do nowych technologii.

8. Udostępnianie darmowego Internetu wraz z możliwością drukowania dokumentów.

9. Pozyskiwanie środków finansowych z udziału w programach programów gminnych,

    regionalnych i ogólnopolskich.

Misja biblioteki

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

 

·  podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,

·  doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego,

·  realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników, przy zastosowaniu określonych narzędzi pozwoli nam zrealizować założone cele.

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXVI/213/2005

Rady Gminy Jasło

z dnia 28 listopada 2005 roku

 

w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle

z siedzibą w Szebniach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Jasło

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 • Z dniem 1 stycznia 2006 roku tworzy się instytucję kultury pod nazwą :„ Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach”, zwanej dalej „Biblioteką”
  i nadaje się jej statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 • Siedziba Biblioteki mieści się w Szebniach, terenem działania jest Gmina Jasło

 •  

  § 2

   

  Zakres działania Biblioteki obejmuje:

   

 • Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

 • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 • Popularyzacja książek i czytelnictwa,

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
  i kulturalnych społeczeństwa,

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 •  

   

   

  § 3

   

  Źródłem finansowania Biblioteki jest: dotacja z budżetu, w tym dotacja organizatora, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizny i wpływy z innych źródeł

   

  § 4

   

  Traci moc Uchwała Nr XXXV/210/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 18 października 2005 roku, w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedziba w Szebniach

   

  § 5

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku

   

  Przewodniczący

  Rady Gminy Jasło

  Józef Dziedzic

   

   

   


   

  Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jasło

  Nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 października 2005 r.

   

  STATUT

   

  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE

  Z SIEDZIBĄ W SZEBNIACH

   

  Rozdział I

   

  I. Postanowienia ogólne

   

  § 1

   

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zwana dalej „ Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Jasło Nr XXXVI/213/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku i działa na podstawie:

 •  

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ),

 • Niniejszego Statutu

 •  

  §2

   

  Biblioteka jest Gminna Instytucją Kultury

   

   

  § 3

   

  Siedziba Biblioteki mieści się w Szebniach, a terenem działania jest Gmina Jasło

   

  § 4

   

  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy

  § 5

   

 • Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową,

 • Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora,

 •  

  § 6

   

  Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

   

  § 7

   

  Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej pośrodku orła a w otoku napis z nazwą biblioteki

   

   

  II. Cele i zadania biblioteki

   

  § 8

   

  Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury

   

  § 9

   

  Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 • Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

 • Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 • Popularyzacja książek i czytelnictwa,

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
  i kulturalnych społeczeństwa,

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 •  

   

   

  § 10

   

  Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska

   

   

  III. Organy Biblioteki i jej organizacja

   

  § 11

 • Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz,

 • Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Biblioteką,

 • Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Jasło,

 •  

   

  § 12

   

 • W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki,

 • Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki, po uzgodnieniu z organizatorem,

 • Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych odrębnymi przepisami,

 • Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest w oparciu o regulamin wynagradzania,

 •  

  § 13

   

  Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny wydany w drodze zarządzenia Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora

   

   

  § 14

   

  W skład Biblioteki wchodzą:

  - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osobnicy

  - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

  - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Warzycach

  § 15

  Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

   

   

  IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

   

  § 16

   

  Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków

   

  § 17

   

  Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy

   

  § 18

   

 • Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów

 • Przychodami są:

 • - dotacja z budżetu, w tym dotacja organizatora,

  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za wyjątkiem zabytków,

  - darowizny,

  - wpływy z innych źródeł,

   

  § 19

   

  Kierownik Biblioteki i jego pracownicy są współodpowiedzialni za zbiory i powierzone ich pieczy lokale wraz z wyposażeniem

   

  V. Przepisy końcowe

   

  § 20

   

  Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jej nabycia

   

  Przewodniczący

  Rady Gminy Jasło

  Józef Dziedzic

   

   

   

  Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone