Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 13 maja 2021
Imieniny Serwacego, Ofelii, Roberty
Dodano: 2012-03-27
HORTUS ARTIUM- został założony w 2005 roku w Krakowie przez Tomasza Welanyka. Liczy od 2 do 7 członków, zależnie od wymogów programu. Zespół występował na wielu festiwalach, między innymi; Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Lwowskim Festiwalu Muzyki Dawnej, festiwalu „ Na Skrzyżowaniu Kultur”, Festiwalu Tradycji i Obrzędu, Mało-polskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, w Muzeum St. Catarijne w Utrechcie, a także dał wiele koncertów monograficznych. Credo artystycznym członków jest wykonywanie żywej muzyki dawnych epok, tak jak mogłaby być wykonywana w czasach sobie współczesnych, a nie powielanie książkowych wzorców. Członkowie zespołu podejmują także działalność warsztatową. W doborze programu, zespół koncentrował się głównie na muzyce baroku i renesansu (Tańce z Tabulatury Oliwskiej, Polskie pieśni pasyjne i wielkopostne, angielska muzyka consortowa, hiszpańskie kancjonały z czasów Królów Katolickich) ale także repertuarze średniowiecznym( Cantigas de Santa Maria, Cantigas de Amigo, arabskie pieśni z czasów Rekonkwisty . Zespół nagrał płytę z tłem dźwiękowym (polski barok) dla ekspozycji w Sali Śmierci Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.

źródło: http://www.kongreskultury.pl 

Dodano: 2012-03-16

 

Regulamin konkursu


pt. „Dzień Matki w powiecie jasielskim- wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.

Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej
w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle.
CELE KONKURSU
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, konfrontacje ludowej twórczości literackiej dorosłych i młodzieży, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.
 
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla kobiet, matek, mieszkanek wsi powiatu jasielskiego oraz młodych pisarek- amatorek.
 
2. Uczestnicy nadsyłają po jednym wierszu lub opowiadanie do 2 stron maszynopisu (czcionka nie mniejsza niż 12 pkt.) dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach lub pracę plastyczną.
 
3. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem „Dzień Matki w powiecie jasielskim- wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”.
 
4. Każdy zestaw tekstów lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, adres e-mail (jeśli to możliwe), telefon. Autor nadsyła tylko jeden zestaw wierszy, utwór prozatorski lub pracę plastyczną nie większego format niż A3.

5. Umieszczony pod tekstem odręczny podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie i wyraża się zgodę do promocji i publikacji II tomiku wspomnień matek powiatu jasielskiego.
 
6.  Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w trzech egzemplarzach (każdy tekst) pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 lub na e-mail: u_ablewicz@op.pl   w terminie do 30 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
 
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Powiat Jasielski
i organizatora.
 
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w dniu 26 maja 2012 r. w Domu Ludowym w Osobnicy podczas uroczystości z okazji Dnia Matki.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy otrzymają tomik pokonkursowy.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.
 

Dodano: 2012-03-07
Dodano: 2012-03-07

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece                                           

        Program Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek umożliwia prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla młodzieży rozwijających swoje pasje i talent w bibliotekach. Nowe ścieżki tematyczne, otwarta baza materiałów pomocniczych, Bibliotekablog, warsztaty regionalne oraz bogata oferta wsparcia dla bibliotekarzy pozwala na prowadzenie ciekawych zajęć. Stworzono trzy nowe ścieżki tematyczne: „Graj w dziedzictwo”, „Biblioteka pełna filmu” i „Pamięć o pisarzach”.

        Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z filiami w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach przystąpiła do ścieżki edukacyjnej „Pamięć o pisarzach” pt. „Między światem dziecka a dojrzałością – młodzi w bibliotece”. Program edukacyjno - wychowawczy  przybliży młodym czytelnikom postać i twórczość Janusza Korczaka, któremu poświęcony jest rok 2012.  Janusz Korczak  był prekursorem pedagogiki opiekuńczej, działań na rzecz praw dziecka, resocjalizacji  i opieki nad dzieckiem trudnym. Pragniemy także zachęcić młodych ludzi do czytania poezji Wisławy Szymborskiej, szczególnie tej związanej z naszym regionem jak utwór poświęcony więźniom obozu zagłady w Szebniach pt. „Obóz głodowy pod Jasłem”. Odbędzie się również debata poświęcona Czesławowi Miłoszowi, Nobliście wciąż odkrywanemu w naszych bibliotekach.

         Nasz projekt będzie realizowany poprzez wystawy, konkursy, warsztaty plastyczne
i literackie, spotkania autorskie połączone ze świętem poety, dyskusje nad książką, debatę – „Wokół Miłosza” oraz wieczór poezji. W czerwcu w filii bibliotecznej odbędzie się bal u Króla Maciusia połączony z akcją „Gmina Jasło czyta dzieciom”. Zadania projektowe realizowane są od lutego do sierpnia br. Najbliższe warsztaty 15 marca o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy do GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

                                                           

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2012-03-07


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO


Pod tytułem: OZDOBY ŚWIĄTECZNEGO STOŁU

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI , UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY  JASŁO.
ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy
 CEL KONKURSU:
- prezentacja możliwości twórczych dzieci,
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice:
- kartka świąteczna, pisanka,
- stroik wielkanocny
2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła
 oraz tel. kontaktowy do  rodziców, opiekunów autora.
PRZEBIEG KONKURSU:

- termin składania prac w  Gminnej Bibliotece Publicznej  i  filiach bibliotecznych w Trzcinicy, Osobnicy   i   Warzycach upływa dn. 28. 03.2012 r.
- oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,
- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe) w 3 grupach wiekowych:  przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP.
- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
- organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.
Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród  i wyróżnień,  odbędzie  się dn. 30.03.2011 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, na które serdecznie zapraszamy  autorów prac, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.  
 

 Podsumowanie konkursu połączone będzie z pokazem
   i warsztatami zdobienia pisanek wielkanocnych.
 

Dodano: 2012-03-05

Spotkanie z historią
„Czas jest w historii skarbem, jego straty nic powetować nie może.”
                                                                                                 (Paweł Jasienica)

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach 2 marca 2012 roku był organizatorem spotkania z historią.
Gościem specjalnym była Alicja Wancerz-Gluza z Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie, która zaprezentowała film, historię Karty i jej osiągnięcia. Omówiła również formy działania cyfrowego archiwum oraz  na czym polega oddolna digitalizacja lokalnych świadectw historycznych.
          Zofia Macek omówiła dzieje obozu hitlerowskiego w Szebniach, które poznała poprzez spotkania z więźniami obozu we wrześniu 1979 roku.
          Anna Chmura przedstawiła biografię Wojciecha Breowicza.
          Maria Tomasik opowiedziała  historię swojej babci i mamy- działaczek społecznych na rzecz kobiet wiejskich na tle dziejów historycznych gminy Tarnowiec.
           Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP przedstawiła prezentację multimedialną omawiając archiwalia zgromadzone w CATL. Nie zabrakło dokumentów historycznych dotyczących I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, stalinizmu, Peerelu oraz kolekcji zbiorów: W. Breowicza, M. Kurowskiej i S. Żurada.
Do naszego archiwum na bieżąco trafiają dokumenty przekazywane przez mieszkańców regionu. W ostatnim czasie  zbiory wzbogaciły się o dokumentację fotograficzną rodziny Śmietanów, Fryców oraz dokumenty dotyczące obozu hitlerowskiego w Szebniach przekazane przez Zofię Macek - badacza historii regionalnej.
Podczas uroczystości otwarto również wystawę malarstwa Stanisława Żurada, prezentowane prace można oglądać do 29 marca w siedzibie GBP w Szebniach.
          W spotkaniu udział wzięli: władze gminy Jasło, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektorzy gminnych bibliotek publicznych, mieszkańcy gminy Jasło i okolic, studenci, hobbyści, regionaliści, pisarze, grono przyjaciół biblioteki, młodzież z ZS w Szebniach oraz dziennikarze telewizyjni.
            Nie zabrakło podziękowań skierowanych do Alicji Wancerz-Gluza i Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od Stanisława Pankiewicza - Wójta Gminy Jasło za pomoc i wsparcie gminnej biblioteki w tworzeniu cyfrowego archiwum, które wręczyła Małgorzata Dubiel – Sekretarz Gminy Jasło.
           Na koniec wywiązała się przyjazna dyskusja i deklaracje współpracy z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej i Fundacją Ośrodka KARTA.

          Wszystkie zgromadzone świadectwa historii w formie cyfrowej dostępne są zarówno
w czytelni, jak i w naszym archiwum pod adresem: http://szebnie.archiwa.org/

 


 

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach


Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone